Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα

OK

Καθήκοντα και υποχρεώσεις εκπαιδευτών Ι.Ε.Κ.

Καθήκοντα και υποχρεώσεις εκπαιδευτών Ι.Ε.Κ.

A. Άμεσα καθήκοντα

 1. Μελετούν το εγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας.
 2. Καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα χωρίζοντας την ύλη σε 15 εβδομάδες, μέχρι το τέλος της 2ης εβδομάδας. [Προγραμματισμός Ύλης]
 3. Ετοιμάζουν σημειώσεις και τις καταθέτουν στη γραμματεία από την προηγούμενη εβδομάδα για να είναι έτοιμες στο επόμενο μάθημα. [Διαδικασία Αναπαραγωγής]
 4. Καταγράφουν τα απαιτούμενα υλικά εκπαίδευσης και υποβάλλουν σχετικό αίτημα στο ΙΕΚ.

Β. Πριν την έναρξη της διδασκαλίας

 1. Προσέρχονται έγκαιρα, πριν την έναρξη της διδακτικής ώρας και πιστοποιούν την προσέλευση τους με υπογραφή στην αντίστοιχη στήλη της εβδομάδας, ανάλογα με την ώρα διδασκαλίας.
 2. Παραλαμβάνουν από τη γραμματεία: βιβλίο ύλης, απουσιολόγιο και κατάσταση με τα ονόματα των καταρτιζόμενων . Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστρέφουν το φάκελο στη γραμματεία.

Γ. Με την έναρξη της διδασκαλίας

 1. Με την είσοδο των εκπαιδευτών στην αίθουσα διδασκαλίας ή στον εργαστηριακό χώρο, δεν επιτρέπεται η είσοδος σε καταρτιζόμενους που καθυστερούν χωρίς λόγο.
 2. Οι απουσίες λαμβάνονται ανά ώρα κατάρτισης, με την έναρξη της διδακτικής ώρας.
 3. Συμπληρώνει το ημερήσιο δελτίο απουσιών, όπως περιγράφεται στην επισυναπτόμενη φωτοτυπία.
 4. Σε περίπτωση απουσίας τους, ενημερώνουν έγκαιρα την Δ/νση, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά απουσίας και ορίζεται από τη γραμματεία η αναπλήρωση του μαθήματος.

Δ. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας

 1. Επιδιώκουν ενεργό συμμετοχή των καταρτιζόμενων.
 2. Δεν επιτρέπουν τη χρήση εγκαταστάσεων, εργαλείων και μηχανημάτων χωρίς την παρουσία τους.
 3. Ενημερώνουν άμεσα τη Δ/νση για τον λόγο τυχούσας διακοπής της διδασκαλίας και δεν επιτρέπουν στους καταρτιζόμενους να φύγουν πριν τη λήξη της διδασκαλίας.
 4. Δεν επιτρέπεται να καπνίζουν την ώρα της διδασκαλίας, αλλά ούτε στο κλειστό χώρο των εργαστηρίων, ούτε να πίνουν καφέδες ή αναψυκτικά. Το ίδιο δε, δεν επιτρέπεται να κάνουν και οι καταρτιζόμενοι.
 5. Κάθε παρέκκλιση από τα παραπάνω, προωθείται στα όργανα Δ/νσης του ΙΕΚ.

Ε. Μετά το πέρας της διδασκαλίας

 1. Συμπληρώνουν την ενότητα που διδάσκουν στο βιβλίο ύλης.
 2. Υπογράφουν στο παρουσιολόγιο.
 3. Επιστρέφουν το φάκελο στη γραμματεία.

ΣΤ. Εξετάσεις

 1. Σε όλα τα μαθήματα κάθε εξαμήνου κατάρτισης και σε οριζόμενη από τον κανονισμό ημερομηνία διεξάγονται
  i. Μια εξέταση προόδου ανά μάθημα προ της συμπλήρωσης του 70% των ωρών κατάρτισης του εξαμήνου, με θέματα που ορίζονται από τον εκπαιδευτή και βαθμολογούνται από τον ίδιο.
  ii. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται οι τελικές εξετάσεις.
 2. Δυο τουλάχιστον εβδομάδες πριν τη λήξη των μαθημάτων, ενημερώνουν τους καταρτιζόμενους για τον τρόπο τελικής εξέτασης του μαθήματος.
 3. Συντάσσουν τα θέματα σε έντυπο που παίρνουν από τη γραμματεία ή κατεβάζουν από την Ιστοσελίδα
 4. Η κλίμακα Βαθμολογία ορίζεται από 1 έως 10

Δ.Ι.Ε.Κ. Κοζάνης