Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα

OK

Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία

Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία

Πληροφορίες για την υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση


Άρθρα σχετικά με "Πρακτική Άσκηση"

Υπολογισμός Ημερομηνίας Λήξης Πρακτικής Άσκησης
  1. Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συ?πληρώσει τουλάχιστον 120 η?ερο?ίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυ?ούν, ?ε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996, από την υποχρέωση φοίτησης του εξα?ήνου Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας και τους απονέ?εται η Βεβαίωση Επαγγελ?ατικής Κατάρτισης ?ε την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξα?ήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.
  2. Οι σπουδαστές των ΙΕΚ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986
  3. Η Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία, είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το πέ?πτο εξά?ηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λα?βάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξα?ήνου φοίτησης.
  4. Οι σπουδαστές Ι.Ε.Κ. δύνανται, την Πρακτική Άσκηση ή τη Μαθητεία, ?ε τους όρους και τις προϋποθέσεις των σπουδαστών των Σ.Ε.Κ., εκτός της διάρκειάς της, ?ε ευθύνη εφαρ?ογής του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. που φοιτούν, να την πραγ?ατοποιούν σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. Η περίοδος πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι συνεχό?ενη ή και τ?η?ατική χωρίς να υπερβαίνει χρονικά ένα (1) η?ερολογιακό έτος.
  5. Η εποπτεία, ο συντονισ?ός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης πραγ?ατοποιούνται ?ε ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. ή άλλου οριζό?ενου από αυτόν προσώπου ως Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης, αρ?οδιότητα του οποίου αποτελεί η παρακολούθηση της παρουσίας του καταρτιζο?ένου η διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκού?ενου, ο επιτόπιος έλεγχος στην επιχείρηση και η τήρηση ατο?ικού φακέλου πρακτικής άσκησης ?ε τις σχετικές ?ηνιαίες εκθέσεις προόδου.
  6. Για τους σπουδαστές των δη?όσιων φορέων η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για τη Μαθητεία σε χώρους εργασίας, εφόσον οι σπουδαστές δεν είναι ά?εσα ή έ??εσα ασφαλισ?ένοι, γίνονται δωρεάν από δη?όσια νοσοκο?εία ή από ιατρούς συ?βεβλη?ένους ?ε το Δη?όσιο ή ?ε φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Το Δη?όσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρ?ακευτικής και νοσοκο?ειακής περίθαλψης των σπουδαστών, που έπαθαν ατύχη?α κατά την άσκηση στα Σχολικά Εργαστήρια (Σ. Ε.) των Σχολών Επαγγελ?ατικής Κατάρτισης, ή στα Σ.Ε. των ΕΠΑ.Λ. ή στα Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Ι.Ε.Κ. ή στα εργαστήρια Γυ?νασίων και Γενικών Λυκείων ή στα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστη?ών (Ε.Κ.Φ.Ε.) ή στους χώρους εργασίας, κατά το ?έρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από ά?εση ή έ??εση ασφάλιση. Η Μαθητεία ή και η Πρακτική Άσκηση τόσο στους ιδιωτικούς όσο και στους φορε«; του Δη?οσίου είναι δυνατόν να χρη?ατοδοτείται από εθνικούς ή / και κοινοτικούς πόρους, σύ?φωνα ?ε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
  7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο?ικών, Παιδείας και Θρησκευ?άτων και Υγείας, ρυθ?ίζονται ο τρόπος κάλυψης των δαπανών, καθώς και οι προϋποθέσεις και τα θέ?ατα που αφορούν στην εφαρ?ονή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση ρυθ?ίζεται η συ??ετοχή του Δη?οσίου στις εισφορέτ; και τις αποζη?ιώσεις των σπουδαστών και των εργοδοτών κατά τη διάρκεια της Μαθητείας.

Άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας ΙΕΚ

Περισσότερες πληροφορίες: Κος Ζιώγας Κωνσταντίνος, τηλ. 2461023816

Δ.Ι.Ε.Κ. Κοζάνης