Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα

OK

Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία

Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία

Πληροφορίες για την υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση


Άρθρα σχετικά με "Πρακτική Άσκηση"

Υπολογισμός Ημερομηνίας Λήξης Πρακτικής Άσκησης
  1. Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 120 ηµεροµίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυµούν, µε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαµήνου Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας και τους απονέµεται η Βεβαίωση Επαγγελµατικής Κατάρτισης µε την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαµήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.
  2. Οι σπουδαστές των ΙΕΚ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986
  3. Η Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία, είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το πέµπτο εξάµηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαµήνου φοίτησης.
  4. Οι σπουδαστές Ι.Ε.Κ. δύνανται, την Πρακτική Άσκηση ή τη Μαθητεία, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των σπουδαστών των Σ.Ε.Κ., εκτός της διάρκειάς της, µε ευθύνη εφαρµογής του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. που φοιτούν, να την πραγµατοποιούν σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. Η περίοδος πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι συνεχόµενη ή και τµηµατική χωρίς να υπερβαίνει χρονικά ένα (1) ηµερολογιακό έτος.
  5. Η εποπτεία, ο συντονισµός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης πραγµατοποιούνται µε ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. ή άλλου οριζόµενου από αυτόν προσώπου ως Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης, αρµοδιότητα του οποίου αποτελεί η παρακολούθηση της παρουσίας του καταρτιζοµένου η διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκούµενου, ο επιτόπιος έλεγχος στην επιχείρηση και η τήρηση ατοµικού φακέλου πρακτικής άσκησης µε τις σχετικές µηνιαίες εκθέσεις προόδου.
  6. Για τους σπουδαστές των δηµόσιων φορέων η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για τη Μαθητεία σε χώρους εργασίας, εφόσον οι σπουδαστές δεν είναι άµεσα ή έµµεσα ασφαλισµένοι, γίνονται δωρεάν από δηµόσια νοσοκοµεία ή από ιατρούς συµβεβληµένους µε το Δηµόσιο ή µε φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Το Δηµόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης των σπουδαστών, που έπαθαν ατύχηµα κατά την άσκηση στα Σχολικά Εργαστήρια (Σ. Ε.) των Σχολών Επαγγελµατικής Κατάρτισης, ή στα Σ.Ε. των ΕΠΑ.Λ. ή στα Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Ι.Ε.Κ. ή στα εργαστήρια Γυµνασίων και Γενικών Λυκείων ή στα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.) ή στους χώρους εργασίας, κατά το µέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άµεση ή έµµεση ασφάλιση. Η Μαθητεία ή και η Πρακτική Άσκηση τόσο στους ιδιωτικούς όσο και στους φορε«; του Δηµοσίου είναι δυνατόν να χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή / και κοινοτικούς πόρους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
  7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υγείας, ρυθµίζονται ο τρόπος κάλυψης των δαπανών, καθώς και οι προϋποθέσεις και τα θέµατα που αφορούν στην εφαρµονή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται η συµµετοχή του Δηµοσίου στις εισφορέτ; και τις αποζηµιώσεις των σπουδαστών και των εργοδοτών κατά τη διάρκεια της Μαθητείας.

Άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας ΙΕΚ

Περισσότερες πληροφορίες: Κος Παλπάνης Κωνσταντίνος, τηλ. 2461023816

Δ.Ι.Ε.Κ. Κοζάνης